Прием и обучение

Прием в I клас

За обучение в 1 клас кандидатстват деца на възраст 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да кандидатстват в 1 клас по желание на родителите/ настойниците им след събеседване с ръководството на училището и провеждане на диагностика за установяване на ниво на училищна готовност на детето от страна на училищния психолог и начален учител в нашето училище.

 Събеседване с ръководството на училището за визията и мисията на училището и методите на обучение и индивидуална работа с ученика/ ученичката.. Срещата се осъществява онлайн през платформата Zoom или на място след предварително записване на телефон: 058602418 или 0888242746.

 Подаване на онлайн заявление за прием на leonardodobrich@gmail.com от 22 март 2021 година.

 Определяне на присъствен ден за провеждане на тест за училищна готовност на детето. Училищното ръководство, съвместно с училищния психолог определят ден, в който детето да присъства в училище. Услугата е безплатна.

Записване: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника и внесена първа вноска в размер на 10% от годишната такса. Училището се ангажира да пази място на детето до 5 работни дни след успешно приключена процедура за прием (разговор с родител/ настойник и диагностика на училищната готовност )

Други необходими документи:

Копие на акт за раждане на детето;

Удостоверение за завършена подготвителна група- към 31 май 2021 година;

Удостоверение за преместване- ако има такова;

Лична здравна профилактична карта с нанесени ваксини

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА ЦЕЛОГОДИШНО УЧЕНИЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В КЛАСА И НЕ ПО- КЪСНО ОТ 1 МЕСЕЦ ПРЕДИ КРАЯ НА УЧЕБНИЯ СРОК ИЛИ УЧЕБНАТА ГОДИНА.

Завършилите предучилищна 4 подготвителна група в нашето училище се записват с предимство в ПЪРВИ клас!

Прием във II, III и IV клас

Приемът на ученици в начален етап става целогодишно, но не по-късно от месец преди края на учебния срок или учебната година.

При наличие на свободни места в съответния клас следва процедура по прием:

Събеседване с родител/ настойник за мотивите за преместване на детето, както и за представяне на визията и мисията на училището и методите на обучение и работа с ученика.

Подаване на заявление за прием на leonardodobrich@gmail.com

Определяне на присъствен ден в училище на ученика/ ученичката в съответния клас след представяне на подписана декларация за информирано съгласие и споделена отговорност за спазване на противоепидемичните мерки в училище- по образец. Провеждане на диагностични тестове по БЕЛ и Математика за определяне на входящо ниво.

Записване: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника и внесена първа вноска в размер на 10% от годишната такса. Училището се ангажира да пази място на детето до 5 работни дни след успешно приключена процедура за прием (разговор с родител/ настойник и диагностика на училищната готовност).

Други необходими документи:

Копие на акт за раждане на детето;

Удостоверение за завършен клас- при необходимост;

Удостоверение за преместване;

Лична здравна профилактична карта с нанесени ваксини

Обучение

Обучението на учениците от началния етап на ЧСУ „Леонардо да Винчи“ се провежда по утвърдени и развиващи се иновативни учебни програми. То е неделима част от възприетия от училището интегрален подход, който творчески съчетава традиционните и модерни образователни методи на преподаване. Възприетите от нас принципи поставят в центъра на образователния процес детето с неговите индивидуални особености, заложби и нужди. Нашата цел е да подготвим детето за предизвикателствата на модерния свят като му дадем нужните социални умения, знания и практически опит. Учебните програми са съобразени както с държавните образователни изисквания, така и включват допълнителни иновативни програми по STEАM (наука- технологии- инженерство-изкуство-математика ), Образователна драма и Комуникация, Английски език по програми на Кеймбридж сертификационна програма.