Прием в начален етап

Ранно записване

Подаване на заявление за прием на leonardodobrich@gmail.com от 18 ФЕВРУАРИ до 31 МАРТ 2022 година. Заявлението можете да изтеглите от тук.

Прием в I клас

За обучение в 1 клас кандидатстват деца на възраст 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да кандидатстват в 1 клас по желание на родителите/ настойниците им след събеседване с ръководството на училището и провеждане на диагностика за установяване на ниво на училищна готовност на детето от страна на училищния психолог и начален учител в нашето училище.

Процедура по прием

Събеседване с ръководството на училището за визията и мисията на училището и методите на обучение и индивидуална работа с ученика. Срещата се осъществява онлайн през платформата Zoom или на място след предварително записване на телефон: 058602418 или 0888242746.

Подаване на заявление по електронна поща.

Определяне на присъствен ден за провеждане на тест за училищна готовност на детето. Училищното ръководство, съвместно с училищния психолог определят ден, в който детето да присъства в училище. Услугата е безплатна.

Записване: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника и внесена първа вноска в размер на 10% от годишната такса. Училището се ангажира да пази място на детето до 5 работни дни след успешно приключена процедура за прием (разговор с родител/ настойник и диагностика на училищната готовност )

Други необходими документи при записване:

Копие на акт за раждане на детето;

Удостоверение за завършена подготвителна група (след 31 май на текущата година);

Удостоверение за преместване (ако има такова);

Лична здравно-профилактична карта с нанесени ваксини.

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА ЦЕЛОГОДИШНО УЧЕНИЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В КЛАСА И НЕ ПО- КЪСНО ОТ 1 МЕСЕЦ ПРЕДИ КРАЯ НА УЧЕБНИЯ СРОК ИЛИ УЧЕБНАТА ГОДИНА.

Завършилите предучилищна 4 подготвителна група в нашето училище се записват с предимство в ПЪРВИ клас!

Прием във II, III и IV клас

Свободни места по класове за 2022 - 2023 учебна година

II клас: 4 свободни места

III клас: 3 свободни места

IV клас: 1 свободно място

Приемът на ученици в начален етап става целогодишно, но не по-късно от месец преди края на учебния срок или учебната година.

При наличие на свободни места в съответния клас следва процедура по прием:

Събеседване с родител/ настойник за мотивите за преместване на детето, както и за представяне на визията и мисията на училището и методите на обучение и работа с ученика.

Подаване на заявление за прием на leonardodobrich@gmail.com

Определяне на присъствен ден в училище на ученика/ ученичката в съответния клас след представяне на подписана декларация за информирано съгласие и споделена отговорност за спазване на противоепидемичните мерки в училище- по образец. Провеждане на диагностични тестове по БЕЛ и Математика за определяне на входящо ниво.

Записване: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника и внесена първа вноска в размер на 10% от годишната такса. Училището се ангажира да пази място на детето до 5 работни дни след успешно приключена процедура за прием (разговор с родител/ настойник и диагностика на училищната готовност).

Други необходими документи:

Копие на акт за раждане на детето;

Удостоверение за завършен клас- при необходимост;

Удостоверение за преместване;

Лична здравно-профилактична карта с нанесени ваксини