Прием в гимназия

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ В ГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА ЧСУ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“

 

 За обучение в гимназиалния етап кандидатстват ученици, завършили прогимназиален етап или съответен предходен гимназиален клас на обучение в България или чужбина.

 1. Събеседване с ръководството на училището за визията и мисията на училището и методите на обучение и индивидуална работа с ученика/ ученичката.. Срещата се осъществява онлайн през платформата Zoom или на място след предварително записване на телефон: 058602418 или 0888242746.
 2. Подаване заявление за прием на leonardodobrich@gmail.com след 15 февруари 2022 година.
 3. Определяне на присъствен ден за провеждане на диагностичен интегриран тест. Училищното ръководство определя ден, в който ученикът/ученичката да се яви на диагностичния тест. След теста се провежда събеседване с училищния психолог по определена тема за определяне нивото на социални и комуникационни умения. Услугата е безплатна. Интегрираният тест включва въпроси от област БЕЛ, Математика, Природни науки и Гражданско образование. В отделен ден се провежда тест по чужд език.
 4. Записване: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника и внесена първа вноска в размер на 10% от годишната такса. Училището се ангажира да пази място на детето до 5 работни дни след успешно приключена процедура за прием (разговор с родител/ настойник и диагностика на училищната готовност )
 5. Други необходими документи при записване:
 • Копие на акт за раждане на детето;
 • Удостоверение за завършен клас- към 30 юни 2022 година;
 • Удостоверение за преместване- ако има такова;
 • Лична здравна профилактична карта с нанесени ваксини

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА ЦЕЛОГОДИШНО УЧЕНИЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В КЛАСА И НЕ ПО- КЪСНО ОТ 1 МЕСЕЦ ПРЕДИ КРАЯ НА УЧЕБНИЯ СРОК ИЛИ УЧЕБНАТА ГОДИНА.

Завършилите прогимназиален етап в нашето училище се записват с предимство в ОСМИ клас!

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ В 9,10 И 11 КЛАС

Приемът на ученици в гимназиалния етап става целогодишно, но не по-късно от месец преди края на учебния срок или учебната година.

При наличие на свободни места в съответния клас следва процедура по прием:

 1. Събеседване с родител/ настойник за мотивите за преместване на ученика/ ученичката, както и за представяне на визията и мисията на училището и методите на обучение и работа с учениците.
 2. Подаване на заявление за прием на leonardodobrich@gmail.com
 3. Определяне на присъствен ден в училище на ученика/ ученичката в съответния клас след представяне на подписана декларация за информирано съгласие и споделена отговорност за спазване на противоепидемичните мерки в училище- по образец. Провеждане на диагностични тестове по БЕЛ, Математика, Английски език и II ЧЕ за определяне на входящо ниво.
 4. Записване: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника и внесена първа вноска в размер на 10% от годишната такса. Училището се ангажира да пази място на ученика/ученичката до 5 работни дни след успешно приключена процедура за прием (разговор с родител/ настойник и диагностика на училищната готовност). Училището си запазва правото да откаже записване на ученика в съответен клас при неспазване на горепосочените срокове.
 5. Други необходими документи:
 • Копие на акт за раждане на детето;
 • Удостоверение за завършен клас- при необходимост;
 • Удостоверение за преместване;
 • Лична здравна профилактична карта с нанесени ваксини