Прием в прогимназия

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРИЕМ в V клас

За учебната 2022-2023 година в училището са обявени две паралелки до 10 ученици в 5 клас- със засилено обучение по чужд език, включително втори чужд език немски език/френски език и 1 паралелка със засилено обучение по 1 чужд език- английски език.

ПРИЕМ  6 И 7  КЛАС

VI клас: 5 свободни места.

VII клас: 2 свободни места

Подаване заявление за прием (изтеглете от тук) на leonardodobrich@gmail.com от 15 ФЕВРУАРИ 2022 година. 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. За обучение в 5, 6 и 7 клас кандидатстват ученици, завършили начален етап или съответен предходен прогимназиален клас  на обучение в България или чужбина.
 2. Събеседване с ръководството на училището за визията и мисията на училището и методите на обучение и индивидуална работа с ученика/ ученичката.. Срещата се осъществява онлайн през платформата Zoom или на място след предварително записване на телефон: 058602418 или 0888242746.
 3. Подаване заявление за прием на leonardodobrich@gmail.com след 18 март 2022 година.
 4. Определяне на присъствен ден за провеждане на диагностичен интегриран тест. Училищното ръководство, съвместно със училищния психолог определят ден, в който ученикът/ученичката да се яви на диагностичния тест. След теста се провежда събеседване с училищния психолог по определена тема за определяне нивото на социални и комуникационни умения.  Услугата е безплатна. Интегрираният тест включва въпроси от област БЕЛ, Математика, Гражданско образование.
 5.  Записване: Записването ставас подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника и внесена първа вноска в размер на 10% от годишната такса. Училището се ангажира да пази място на детето до 5 работни дни след успешно приключена процедура за прием (разговор с родител/ настойник и диагностика на училищната готовност )
 6. Други необходими документи:
 7. Копие на акт за раждане на детето;
 8. Удостоверение за завършен клас- към 30 юни;
 9. Удостоверение за преместване- ако има такова;
 10. Лична здравна профилактична карта с нанесени ваксини

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА ЦЕЛОГОДИШНО УЧЕНИЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В КЛАСА И НЕ ПО- КЪСНО ОТ 1 МЕСЕЦ ПРЕДИ КРАЯ НА УЧЕБНИЯ СРОК ИЛИ УЧЕБНАТА ГОДИНА.

Завършилите начален етап в нашето училище се записват с предимство в ПЕТИ клас!

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ В 6 И 7 КЛАС

Приемът на ученици в прогимназиалния етап става целогодишно, но не по-късно от месец преди края на учебния срок или учебната година.

При наличие на свободни места в съответния клас следва процедура по прием:

 1. Събеседване с родител/ настойник за мотивите за преместване на ученика/ ученичката, както и за представяне на визията и мисията на училището и методите на обучение и работа с учениците.
 2. Подаване на заявление за прием на leonardodobrich@gmail.com
 3. Определяне на присъствен ден в училище на ученика/ ученичката в съответния клас след представяне на подписана декларация за информирано съгласие и споделена отговорност за спазване на противоепидемичните мерки в училище- по образец. Провеждане на диагностични тестове по БЕЛ, Математика и Английски език за определяне на входящо ниво.
 4. Записване: Записването ставас подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника и внесена първа вноска в размер на 10% от годишната такса. Училището се ангажира да пази място на ученика/ученичката до 5 работни дни след успешно приключена процедура за прием (разговор с родител/ настойник и диагностика на училищната готовност).
 5. Други необходими документи:
 6. Копие на акт за раждане на детето;
 7. Удостоверение за завършен клас- при необходимост;
 8. Удостоверение за преместване;
 9. Лична здравна профилактична карта с нанесени ваксини