Обучение в гимназия

ОБУЧЕНИЕ

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ е профилирано училище по чужди езици, математика, природни науки и технологии. Училището има издаден от МОН лиценз за профили: 

Чуждоезиков,

Математически,

Природни науки,

Софтуерни/Хардуерни науки.

Гимназиалното обучение преминава през два самостоятелни етапа- Първи гимназиален етап и втори гимназиален етап.

Всеки един от етапите завършва с полагане на НВО/ДЗИ.

Първи гимназиален етап

Обхваща 8-10 клас и покрива общообразователния минимум

за средно образование, с интензивна чуждоезикова подготовка по I и II чужд език,

според избора на учениците. В 8 клас всеки ученик изучава 18 часа седмично I чужд език

(английски език или немски език) и по желание 6 часа – втори чужд език (френски или

немски език). В 9 и 10 клас часовете по биология, химия, история или география се водят

на английски/немски език. В 10 клас се въвежда и трети чужд език – по избор (испански,

френски или руски). В края на 10 клас учениците придобиват международен сертификат

по първи чужд език. В края на 10 клас се провеждат НВО по БЕЛ, математика, както и по

желание на ученика по ИКТ (дигитални компетентности) и чужд език. Успешно

завършилите първи гимназиален етап получават свидетелство за завършен първи

гимназиален етап. Част от нашите ученици, след завършване на 10 клас избират да

продължат образованието си в колежи във Великобритания, САЩ или Канада въз основа

на добрата им подготовка и положени изпити по английски език.

Втори гимназиален етап

Обхваща 11-12 клас като учебната програма изцяло е насочена

към профилирана подготовката на учениците за университетско образование. Съгласно

ЗПУО и Държавните образователни стандарти профилиращата подготовка е

разположена само във втори гимназиален етап (11 и 12 клас). Учениците, изучавали

ПП, задължително полагат ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ по изучаван профилиращ предмет. ПП се

състои от два вида модули:

  • задължителни – определят се на национално равнище; министърът на

образованието утвърждава за тези модули учебни програми; по тези модули се

създават учебници; върху тези модули се осъществява държавният зрелостен

изпит по предмета.

  • избираеми – подготвени от нашето училище със съдействието на български и

британски университетски преподаватели/консултанти. От създаването на

нашето училище наша практика е това да са т.нар. КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ

КУРСОВЕ, водени по модули от университетски преподаватели и учители по

отделните профилиращи предмети.