Документи

Удостоверения

Правилници и планове

Заповеди

Декларации и заявления

На тази страница са публикувани бланки за декларации и заявления, които могат да бъдат  изтеглени в текстов формат.

Декларации

Декларация за информирано съгласие и споделена отговорност

Декларация за обучение в електронна среда от разстояние

Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съотвестветствие с целите на училищното образование

Заявления

Заявление за прием

Заявление за отсъствие до три дни

Заявление за отсъствие до седем дни

Заявление за удостоверение

Заявление за явяване на изпит (самостоятелна форма на обучение)

Заявление за обучение от разстояние в електронна среда

Заявление за отсъствие до 10 дни (подготвителни групи)

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за прием в подготвителна група

Заявление за прием в 11 клас

Заявление за записване в школи

Заявление за стипендия

Заявление за академична справка

Заявление за дубликат на диплома

Заявление за преместване

Заявление за приравнителен изпит

Заявление за промяна на оценки

Заявление за социално подпомагане

Училищни учебни планове

Графици

График за контролни и класни работи през I учебен срок 2022-2023 год

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети през първи учебен срок, на учебната
2022/2023 година

Държавно финансиране